Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn thêm về khái niệm tham nhũng

Vũ Thị Nghĩa

Tóm tắt


Tác giả nêu một số cách hiểu về tham nhũng và diễn giải: tham nhũng là một hiền tượng xã hội mang tính lịch sử; gắn liền với nhà nước và quyền lực nhà nước; thể hiện bằng hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn... để vụ lợi; những lợi ích mà đối tượng tham nhũng có được chủ yếu là lợi ích vật chất, cũng có thể là lợi ích tinh thần, chính trị hoặc các lợi ích khác.