Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Cánh đồng mẫu lớn”- mô hình liên kết 4 nhà bước đầu có hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long

Trần Văn Hiếu

Tóm tắt


Cánh đồng mẫu lớn còn là thí điểm, thử nghiệm nhưng bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực: đã gắn kết 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước); dần hình thành những người nông dân mới, biết sản xuất lúa theo nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu và thực hành theo tiêu chuẩn VietGAP; hình thành mô hình vùng sản xuất nguyên liệu quy mô lớn; tạo dựng những cánh đồng lớn nhưng không dẫn đến tích tụ ruộng đất. Việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn cũng còn nhiều khó khăn. Đó là nhận thức của người dân về tuân thủ hợp đồng; trình độ lao động còn chênh lệch; khâu bảo quản, tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn… Để phát triển được mô hình, Nhà nước cần đầu tư kết cấu hạ tầng; sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường công tác khuyến nông…