Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Đỗ Duy Ánh

Tóm tắt


Những thành tựu to lớn của nền nông nghiệp nước ta trong thời kỳ đổi mới đã khẳng định trên thực tế đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng là đúng đắn. Để phát huy những kết quả đạt được, thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra động lực mới đưa kinh tế nông thôn phát triển, cần: phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; giữ vững an ninh quốc phòng ở nông thôn, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất đai.