Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Báo chí, truyền thông với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Đặng Dũng Chí

Tóm tắt


Tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người, được pháp luật nhiều quốc gia thừa nhận và bảo vệ; được ghi nhận ở nhiều văn bản của các tổ chức quốc tế. Báo chí, truyền thông có vai trò, vị trí quan trọng trong bảo vệ quyền con người, đó là vai trò giám sát xã hội, phản biện xã hội, thúc đẩy nhân quyền thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân quyền. Ở Việt nam, tự do báo chí được quy định trong Hiến pháp và Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động báo chí. Báo chí nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, phát huy tốt vai trò trong việc bảo vệ quyền con người.