Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách mạng Tháng Mười với sự chuyển biến của cách mạng Việt Nam

Lê Văn Yên, Trần Đình Thắng

Tóm tắt


Với cuộc Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực sinh động. Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến với Cách mạng Tháng Mười, là sự chuyển biến quan trọng có ý nghĩa quyết định đến tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười thành công, nước Nga Xô viết đã phát triển nhanh chóng, là trụ cột trong phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và CNXH trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, học thuyết Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Việt Nam.