Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm việc làm của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Phan Thanh Tung

Tóm tắt


Trong những năm qua, việc thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp và đôthị  đã  tạo  điều  kiện  thúc  đẩy  tăngtrưởng kinh tế với nhịp độ cao, đời sống củaphần lớn nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ  rệt. Song, cùng với quá  trình CNH, HĐH,nhiều diện  tích đất, đặc biệt  là đất  sản  xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương đã bị thu hồi để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công nghiệp nói riêng. Việcthu  hồi một  diện  tích  lớn  đất  nông  nghiệptrong một  thời  gian  ngắn  đã  làm xuất  hiện nhiều vấn đề xã hội bức xúc.