Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Nguyễn Viết Thảo, Đinh Ngọc Giang

Tóm tắt


Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối gắn bó máu thịt Đảng - Dân. Đảng và Nhà nước đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập hợp quần chúng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, cần tập trung thực hiện một số nội dung: tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp dân vận cho phù hợp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiện toàn ban dân vận và các tổ chức làm công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác dân vận.