Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện chứng cái chủ quan và cái khách quan trong tư tưởng của V.I.Lênin

Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt


Mối quan hệ lớn cần giải quyết trong quá trình xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp theo định hướng XHCN là: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN, dưới góc độ triết học đó là mối quan hệ giữa khách quan (phát triển kinh tế) với chủ quan (chính trị, đường lối chính trị). Tác giả đi sâu phân tích vai trò của nhân tố khách quan và chủ quan, sự gia tăng ý nghĩa, vai trò của yếu tố chủ quan trong điều kiện định hướng XHCN. Việc thiết lập sự cân bằng, thống nhất giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong thời kỳ xây dựng CNXH quy định những biện pháp giải quyết các nhiệm vụ kiến thiết, nâng cao hiệu quả sản xuất.