Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách mạng tháng Mười soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hiện nay

Lê Hữu Nghĩa

Tóm tắt


Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để, đã làm thức tỉnh toàn thể nhân loại. Cuộc Cách mạng đã làm thay đổi trật tự thế giới theo chiều hướng tiến bộ của lịch sử, tạo ra cơ sở khai phá con đường phát triển mới cho các quốc gia dân tộc theo xu hướng độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong cách mạng XHCN và công cuộc đổi mới hiện nay.