Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành tựu phát triển kinh tế ở Lào qua 25 năm đổi mới và tiềm năng hợp tác đàu tư Việt Nam – Lào

Xổmphon Xỉchalơn

Tóm tắt


Qua 35 năm xây dựng và phát triển dưới chế độ dân chủ nhân dân, đặc biệt là sau 25 năm đổi mới, đất nước Lào đã có sự đổi thay nhanh chóng. Kinh tế phát triển mạnh mẽ và liên tục. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2006-2010 là 7,9%/năm, năm 2011 là 7,8%; công nghiệp, du lịch, thương mại phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 27,7% năm 2003 xuống 20,4% năm 2010. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh. Sự hợp tác, trao đổi thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào phát triển mạnh và có nhiều tiềm năng phát triển. Hiện nay Việt Nam là một trong 3 quốc gia đứng đầu trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.