Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn hiện nay

Phan Trọng Hào

Tóm tắt


Tổng kết lý luận - thực tiễn 25 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Cươnglĩnh xây dựng đất nước trong thờikỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hộiXI  thật  sự  là  những  tổng  kết  lớn, quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vềnăng lực tư duy lý luận của Đảng ta.