Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những điểm tương đồng trong xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Dương Trung Ý

Tóm tắt


Cùng xuất thân từ Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, ngày nay lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước, nhiều điểm tương đồng trong xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Đó là những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường sự gắn bó đặc biệt sâu sắc và bền vững giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.