Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ đặc biệt Việt – Lào về quân sự trong kháng chiến chống thức dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975)

Nguyễn Mạnh Hà

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Quân và dân hai nước đã sát cánh bên nhau xây dựng căn cứ địa kháng chiến và phối hợp đánh địch. Đặc biệt, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đã mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Sự hợp tác về quân sự giữa hai nước là tất yếu khách quan và trở thành điển hình mẫu mực về quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa quân đội hai nước có độc lập, chủ quyền, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.