Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về vị trí pháp lý của Quốc hội tại Hiến pháp 1992 và đề xuất sửa đổi

Trương Thị Hồng Hà

Tóm tắt


Quốc  hội  có  vị  trí  pháp  lý  đặc  biệttrong bộ máy nhà nước, được  xácđịnh trên cơ sở quy định của Hiếnpháp. Hiến pháp năm 1992 dành Chương VIquy định  về Quốc hội. Điều  83 Hiến pháp1992 ghi: "Quốc hội là cơ quan đại biểu caonhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhànước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam. Quốc  hội  là  cơ  quan  duynhất có quyền lập hiến, lập pháp. Quốc hộiquyết định những chính sách cơ bản về đốinội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh của đất nước, nhữngnguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt độngcủa bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội vàhoạt động của công dân. Quốc hội thực hiệnquyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạtđộng của Nhà nước".