Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thiết chế chính trị có chức năng phản biện xã hội

Hồ Tấn Sáng

Tóm tắt


Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được thông quatại Đại hội XI của Đảng (2011) khẳng định: "Đảng tôn trọng tính tựchủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thànhlắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhànước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thểnhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội".Từ góc độ vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cơ cấuquyền lực chính trị ở nước ta, bài viết này đề cập đến nội dung và cáchthức để hiện thực hóa quan điểm này.