Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa quốc tế vô sản

Nguyễn Viết Thảo, Nguyễn An Ninh

Tóm tắt


Chủ nghĩa quốc tế vô sản còn đượcgọi là chủ nghĩa quốc tế của giaicấp công nhân, hay chủ nghĩa quốctế XHCN, là những nguyên tắc, phươngchâm hành động trong quá trình thực hiệnsứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân. Nó được đúc kết thành một hệthống lý luận và có vị trí rất quan trọngtrong học thuyết Mác - Lênin và cũng lànguyên tắc hàng đầu của quan hệ giữa cácđảng cộng sản và công nhân quốc tế trongthời đại ngày nay.