Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ

Ki Kẹo Khảy khămphithun

Tóm tắt


Quan hệ giữa hai Học viện ngày càng đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ. Hợp tác nghiên cứu khoa học được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức phong phú, chất lượng ngày càng cao. Hợp tác đào tạo cán bộ là nội dung trọng tâm, chủ yếu thường xuyên, góp phần đào tạo cán bộ chủ chốt và cán bộ kế cận Lào có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp và các chuyên ngành. Sự hợp tác giữa hai Học viện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.