Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới

Nguyễn Xuân Phúc

Tóm tắt


Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào khẳng định thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới. Trong công cuộc đổi mới, hai nước song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Sự hợp tác toàn diện trên các phương diện chính trị, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, kinh tế, đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai nước, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.