Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại và quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi trường tồn

Chummaly Xaynhaxỏn

Tóm tắt


Sự hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là tất yếu bởi điều kiện địa lý, thực tiễn lịch sử quy định, và tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí anh em và tinh thần quốc tế vô sản vô tư trong sáng và chí tình, chí nghĩa là nguồn sức mạnh để cuộc kháng chiến giải phóng đất nước của hai dân tộc thắng lợi hoàn toàn. Tổng Bí thư Chummaly Xaynhasỏn nêu bật những sự kiện đánh dấu lịch sử liên minh chiến đấu, quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn trân trọng giữ gìn và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.