Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong kinh tế thị trường

Hà Thị Nguyệt Thu

Toàn văn: PDF