Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những nội dung đặc sắc trong tư tưởng chính trị Hugo Chavez

Nguyễn Viết Thảo

Tóm tắt


Hugo Chavez sống và cống hiến trọn đời cho hạnh phúc của nhân dân và độc lập, phồn vinh cho dân tộc Vênêduêla. Ông để lại tư tưởng chính trị đúng đắn, sáng tạo. Tư tưởng chính trị Hugo Chavez chứa đựng nhiều nội dung quan trọng, đặc sắc nhất là: Giương cao ngọn cờ chống chủ nghĩa đế quốc, phê phán không khoan nhượng chủ nghĩa tự do mới và nhiệt tình tìm kiếm mô hình phát triển kinh tế - xã hội tốt đẹp hơn cho quốc gia dân tộc; Khởi xướng xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI cả về lý luận và thực tiễn như con đường đúng đắn, phù hợp cho Vênêduêla; Khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân, xác lập chính quyền nhân dân dựa trên quyền lực của nhân dân; Khôi phục và phát triển khối đoàn kết, thống nhất Mỹ Latinh. Chavez mãi mãi tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng cách mạng, cánh tả, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.