Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục quyền con người tại các trường đại học hiện nay

Nguyễn Trường Giang

Tóm tắt


Tác giả phân tích tầm quan trọng của việc giáo dục quyền con người và thực trạng giáo dục quyền con người ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.