Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp để phát triển kinh tế bền vững trong hội nhập quốc tế

Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Kim Nhã, Nguyễn Trần Minh Trí

Tóm tắt


Nhóm tác giả nêu một số giải pháp phát triển kinh tế bền vững, gồm nâng cao năng lực quản lý, điều tiết và các công cụ chính sách của Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo khủng hoảng; coi trọng phát triển nguồn nhân lực; khắc phục tư duy lợi ích nhóm, đấu tranh với nạn tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, hoạch định chính sách; đẩy mạnh tái cấu trúc; phát triển kết cấu hạ tầng,; coi trong nhân tố chất lượng.