Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng kinh nghiệm phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong chiến tranh cách mạng vào phát triển đất nước

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt


Thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được trong 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đồng thời tranh thủ tối đa sự đoàn kết, ủng hộ của quốc tế; vừa phát huy sức mạnh dân tộc, vừa phát huy sức mạnh thời đại.