Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế biển Việt Nam nhìn từ góc độ tài nguyên và môi trư

Nguyễn Chu Hồi

Tóm tắt


Dựa trên lợi thế về tài nguyên biển, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ trương, biện pháp nhằm quản lý, khai thác biển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế biển và bảo tồn tính bền vững cũng còn nhiều thách thức và hạn chế. Quan điểm và giải pháp để đến năm 2020 Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển là: Phát triển một nền kinh tế biển hiệu quả; khoa học – công nghệ biển phải trở thành động lực phát triển các lĩnh vực liên quan tới biển; quản lý tổng hợp và thống nhất quản lý biển đảo theo cơ chế liên ngành; mở rộng hợp tác đa phương, hội nhập quốc tế để phát triển khoa học - công nghệ biển và kinh tế biển.