Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chống chủ nghĩa cá nhân trong phát triển con người Việt Nam

Trần Văn Phòng, Huỳnh Thị Thu Năm

Tóm tắt


Chỉ ra bản chất, những tác hại từ chủ nghĩa cá nhân, các tác giả nêu 5 giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân trong phát triển con người Việt Nam là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tác hại của chủ nghĩa cá nhân, lối sống cá nhân chủ nghĩa; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật; toàn Đảng, toàn dân chăm lo xây dựng con người mới có nhân cách trong sáng; tạo lập môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội lành mạnh cho việc xây dựng con người mới sống có văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm; đẩy mạnh tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và trong toàn xã hội.